RESIDENTIAL UNITS

Location: Lviv, Ukraine

Year: 2017

Team: Yurii Horalevych, Oles Horalevych, Danylo Kalashnyk, Maryna Zayceva, Valentyna Bondarenko

Images: Submarina studio
 

portfolio_siteplan.jpg
шварцплан.jpg
аксо.jpg
Portfolio_smallsection.jpg
Portfolio_Bigfacade.jpg
portfolio_ground floor.jpg
portfolio_second floor.jpg
RESIDENTIAL UNITS
RESIDENTIAL UNITS
RESIDENTIAL UNITS